Discriminatie

Leuke quiz met de zaal: naast wie wil je wel zitten en naast wie niet als je het vliegtuig in stapt en je maakt een reis van 7 uur?

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van
een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling. Iedereen
kan bij ons terecht voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling. We
behandelen en registreren individuele klachten, doen onderzoek, geven
voorlichting en trainingen en adviseren organisaties op het gebied van
anti-discriminatiebeleid en gelijke behandeling.

 

Wetgeving

Aan het werk van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
ligt artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ten grondslag:
“Allen die zich
in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”


Wat is
discriminatie?

Discriminatie is onderscheid maken op grond van kenmerken
die er niet toe doen. Discriminatie ontstaat uit vooroordelen en stereotypen,
die iedereen heeft. Discriminatie is handelen vanuit die vooroordelen, waardoor
onderscheid gemaakt wordt en iemand niet eerlijk behandeld wordt. Discriminatie
vind je overal in de samenleving. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland deelt
voorvallen met discriminatie in op verschillende terreinen, zoals: arbeidsmarkt,
buurt/wijk, horeca, reclame, politie, onderwijs, sport en recreatie en privé.
Hierdoor kan Bureau Discriminatiezaken Kennemerland verschillende
verschijningsvormen van discriminatie signaleren en gericht bestrijden.


Is discriminatie strafbaar?
Niet alle onderscheid is
discriminatie en niet alle discriminatie is strafbaar. Sommig onderscheid mag
wel, ander zeker niet. Er zijn verschillende gronden waarop gediscrimineerd kan
worden en waarbij de wet in sommige gevallen extra bescherming biedt tegen
discriminatie. Die discriminatiegebieden zijn: ras of afkomst, godsdienst,
geslacht, seksuele gerichtheid, handicap, leeftijd of andere oneigenlijke
gronden. Wetten en regels bepalen wanneer wel of niet onderscheid gemaakt mag
worden. Dat staat bijvoorbeeld beschreven in het eerste artikel van de Grondwet.
Dit Artikel 1 is verder uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke Behandeling
(AWGB). Daarnaast zijn er enkele strafrechtartikelen die discriminatie
verbieden. Hieronder staan de belangrijkste wetsartikelen.
Klachten en meldingen

Heeft u het gevoel dat u door uw
afkomst/huidskleur, leeftijd, handicap of chronische ziekte, nationaliteit,
geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke
overtuiging, burgerlijke staat of arbeidsduur niet geaccepteerd, gepest,
ongelijk behandeld of gediscrimineerd wordt? Of heeft u iets dergelijks gezien?
Meld het ons. Wij luisteren, geven advies en kunnen u verder helpen.

www.bdkennemerland.nl